Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54-429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], zwołuje na dzień 19 grudnia 2018 r. na godz. 14:00. w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
  6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Mikołaja Chruszczewskiego.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki – Mariusza Ciepłego.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jarosława Roszkowskiego.
  9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki – Macieja Małysza.
  10. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki – Adama Michalewicza.
  11. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  12. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego.
  13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 18 października 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

 
 

Dokumenty