Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54-429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 [dalej: Spółka], działając w oparciu o przepis art. 399 §1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych [dalej: KSH] oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 14 października 2019 r. na godz. 14.00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 

Dokumenty